คาดอุตสาหกรรมประกันภัยปีนี้โตร้อยละ 5.12

วิริยะชี้อุตสาหกรรมประกันภัยปีนี้ขยายตัวต่อเนื่อง คาดโตร้อยละ 5.12 ตาม คปภ.คาดการณ์

นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงภาพรวมอุตสาหกรรมประกันภัยปี 2561 ว่า จะยังคงเติบโตต่อเนื่องด้วยอัตราเติบโตร้อยละ 5.12 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประมาณการเอาไว้ โดยตลาดประกันภัยนอนมอเตอร์มีแนวโน้มสดใสมาก ประเมินว่าตลาดประกันสุขภาพทั้งในส่วนของประกันชีวิตและประกันวินาศภัยจะมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 75,000 ล้านบาท หรือมีอัตราเติบโตมากกว่าร้อยละ 12

สำหรับทิศทางการดำเนินงานของวิริยะประกันภัยปี 2561 ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาปรับปรุงบริการสินไหมทั้งระบบ ได้แก่ สินไหมรถยนต์และสินไหมนอนมอเตอร์ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม เกิดการเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายทำให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดของประเทศ ซึ่งจะเน้นบุกตลาดนอนมอเตอร์เต็มที่ภายใต้แนวคิด ถ้าเป็นชื่อวิริยะประกันภัยทุกประการ คือ มาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นตลาดประกันภัยรายบุคคลในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Accident & Health insurance เป็นหลัก โดยมีนวัตกรรมที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ เลือกความคุ้มครองได้ตามช่วงวัยและไลฟ์สไตล์ ส่วนตลาดประกันภัยรถยนต์ยังคงเดินหน้าขยายผลนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ที่สะท้อนจากอัตราการต่ออายุกรมธรรม์สูงถึงร้อยละ 73 นับเป็นอัตราการต่ออายุกรมธรรม์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดและเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของความสำเร็จอีกประการหนึ่ง

ด้านผลการดำเนินงานวิริยะประกันภัยปีที่ผ่านมา บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 36,162.96 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8.69 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะเติบโตร้อยละ 2 แยกเป็นเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 32,723.05 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8.11 เบี้ยประกันภัยนอนมอเตอร์ 3,439.91 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 14.46 มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 7 ของธุรกิจโดยประกันภัยทางทะเลและขนส่งเติบโตมากที่สุดร้อยละ 15.48 ขณะที่ประกันส่วนของชีวิตและร่างกาย (ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล) มีอัตราเติบโตร้อยละ 13.23 และประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเติบโตร้อยละ 11.63

ปัจจัยความสำเร็จเหล่านี้ส่งผลให้บริษัทยังครองส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัยอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 26 โดยมีส่วนแบ่งตลาดคิดเป็นร้อยละ 16.47 เช่นเดียวกับตลาดประกันภัยรถยนต์ที่ครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 31 โดยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 25.66 หรือ 1 ใน 4 ของตลาด และในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทยังได้รับรางวัลเกียรติยศทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น รางวัล World Finance Insurance Awards 2017 จากนิตยสาร World Finance นิตยสารทางการเงินที่ทรงอิทธิพลในยุโรปซึ่งบริษัทได้รับรางวัลมาตั้งแต่ปี 2009 จนถึงปัจจุบันรวม 8 ครั้ง. -สำนักข่าวไทย