การบริหารจัดการทางอินเทอร์เน็ต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้เปิดตัวสถาบันเศรษฐกิจในอนาคตและการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตเป็นเวทีที่มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้และเปลี่ยนเป็นคำแนะนำด้านนโยบายที่สามารถใช้ในการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจในอนาคตและการบริหารจัดการทางอินเทอร์เน็ต เป็นครั้งแรกเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ผู้นำและผู้บริหารระดับมืออาชีพจากหลากหลายสาขา

ทั้งในภาครัฐและเอกชนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ผลักดันให้องค์กรของตนมุ่งมั่นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ระดับชาติระยะยาวต่อประเทศไทย 4.0 ศาสตราจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยประธานอีเลคทรอนิคส์กล่าวว่า ETDA ได้จัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและการกำกับดูแลกิจการอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นเวทีสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้การอภิปรายและการคิดว่าถังซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจากมุมมองที่หลากหลาย กระบวนการนี้ยังนำเอาองค์ความรู้ที่หลากหลายมาใช้เพื่อสนับสนุนคำแนะนำด้านนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากที่สุด